Privacy Policy

The Core Supplements B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarbij behorende diensten van The Core Supplements B.V. De geldigheid van deze voorwaarden gaat in op 01/12/2023; met een nieuwe versie vervalt de geldigheid van voorgaande versies. Hier beschrijven we welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze eventueel met derden delen. Ook leggen we uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Vragen over ons privacybeleid
Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op via hi@thecoresupplements.com. 

Over de gegevensverwerking
In dit gedeelte leest u welke gegevens wij verzamelen en/of ontvangen, hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Welke gegevens verzamelen en/of ontvangen wij?
Bij het gebruik van de Website en de Diensten verzamelt of ontvangt The Core Supplements B.V. verschillende soorten informatie. U machtigt ons om deze informatie te verzamelen en/of te ontvangen.

Persoonsgegevens
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke supplementen, vragen wij u om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en postcode. Als u een Abonnement op onze diensten wilt aanschaffen, dient u aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw adres. Alle informatie die we in dit gedeelte ontvangen, wordt gezamenlijk "Persoonsgegevens" genoemd. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van websitebezoekers, tenzij deze informatie vrijwillig wordt verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens
Om product advies te geven vragen wij u om informatie te verstrekken over uw gezondheid en welzijn, inclusief maar niet beperkt tot uw gezondheidsdoelen, dieet, levensstijl en eetpatroon. De informatie die we in dit gedeelte ontvangen, wordt collectief "Bijzondere persoonsgegevens" genoemd.

Facturatiegegevens
Om een Abonnement op onze Diensten aan te schaffen, moet u naast de eerder genoemde persoonlijke informatie bepaalde gegevens verstrekken. Dit kan onder andere een creditcardnummer, vervaldatum, postcode van de factuur en soortgelijke informatie omvatten (gezamenlijk "Facturatiegegevens"). Dergelijke factuurgegevens worden verzameld en verwerkt door onze externe betalingsleverancier in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Product gegevens
Bij het plaatsen van een bestelling voor uw producten verzamelen we tevens specifieke informatie, waaronder maar niet beperkt tot,  de producten in uw bestelling. Alle gegevens die we in dit segment ontvangen, worden gezamenlijk "Productgegevens" genoemd.

Hoe we informatie gebruiken en delen
U machtigt ons om de Persoonsgegevens, Bijzondere persoonsgegevens, Facturatiegegevens en Productgegevens (gezamenlijk de "Gegevens") te gebruiken om de website en de Diensten te leveren en te verbeteren, feedback van u te verkrijgen en u op de hoogte te stellen van onze producten en die van onze partners.

Webshop Software
Ons platform is ontwikkeld door Shopify. Gegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software; er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail marketing tool
In principe worden uw persoonsgegevens door The Core Supplements B.V.  niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Om nieuwsbrieven en e-mailverkeer te verzorgen, maakt The Core Supplements B.V. gebruik van Klaviyo als verwerker. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Klaviyo verwijzen wij u naar het privacybeleid van Klaviyo.

Betalingsprovider
Voor het verwerken van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening en kan in dat kader (geanonimiseerde) gegevens delen met derden. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mollie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Mollie.

Reviews
Bij The Core Supplements B.V. verzamelen we recensies via het Trustpilot-platform. Wanneer u een recensie achterlaat via Trustpilot, moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres verstrekken. Trustpilot deelt deze gegevens met ons zodat we de recensie aan uw bestelling kunnen koppelen. Uw naam en woonplaats worden ook op de website van Trustpilot gepubliceerd. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen voor een toelichting op uw recensie. Wanneer wij u uitnodigen om een recensie achter te laten, delen we uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen een recensie te schrijven. Trustpilot heeft geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt het recht om voor de levering van diensten derden in te schakelen, waarvoor wij Trustpilot toestemming hebben gegeven. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Trustpilot verwijzen wij u naar het privacybeleid van Trustpilot.

PostNL, DHL & FEDEX 
Bij het plaatsen van een bestelling bij ons is het onze verantwoordelijkheid om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL en FEDEX voor de leveringen. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL en FEDEX delen. PostNL, DHL en FEDEX gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als PostNL, DHL en FEDEX onderaannemers inschakelt, delen zij ook uw gegevens met deze partijen.

Algemeen doel van gegevensverwerking
Bij The Core Supplements B.V. gebruiken we uw gegevens alleen voor het vervullen van onze dienstverlening. Dit betekent dat de verwerking van uw gegevens altijd gerelateerd is aan de opdracht die u aan ons verstrekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige, technische en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Samenwerking met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In bepaalde gevallen kan The Core Supplements B.V. op basis van wettelijke verplichtingen worden gevraagd om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door overheidsinstanties. In zo'n situatie zijn wij verplicht om uw gegevens te delen, maar we zullen binnen de wettelijke mogelijkheden ons hiertegen verzetten.

Bewaartermijnen
Bij The Core Supplements B.V. bewaren we uw gegevens zolang u onze diensten gebruikt. Uw klantprofiel blijft bij ons totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit verzoek bij ons indient, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeten te worden. Volgens de geldende administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de toepasselijke termijn. We bewaren deze gegevens dus zolang de wettelijke termijn loopt. Onze medewerkers hebben na beëindiging van uw dienst geen toegang meer tot uw klantprofiel of de documenten die naar aanleiding van uw opdracht zijn opgesteld.

Uw rechten
Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u hierop een beroep kunt doen. Om misbruik te voorkomen sturen we in principe kopieën van uw gegevens alleen naar het bij ons bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we u om uzelf te identificeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Bij een verzoek om vergeten te worden, registreren we gegevens geanonimiseerd. Alle kopieën van gegevens ontvangt u in het leesbare gegevensformaat dat we binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij (laten) verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of daaraan herleidbaar zijn. U kunt een verzoek met deze strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens, vergezeld van een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht
U heeft te allen tijde het recht om correcties aan te vragen voor de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daaruit herleidbaar zijn. U kunt een verzoek tot aanpassing indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging van de aangepaste gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de verwerking van gegevens die op uw persoon betrekking hebben of daaruit herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek tot beperking van de verwerking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft. In dat geval kunnen wij mogelijk de dienstverlening niet voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daaraan herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met deze strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt, of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Echter, dit kan mogelijk de voortzetting van onze dienstverlening beïnvloeden, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
In voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Indien u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft tevens het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op een wijze waarop dit recht van toepassing is. Indien u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies - Google Analytics / Facebook / Hotjar
Op onze website worden cookies geplaatst van Google, Facebook en Hotjar als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Deze dienst gebruiken wij om het gedrag van bezoekers op onze website te volgen en rapportages te verkrijgen. Deze verwerkers zijn mogelijk verplicht om op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google, Facebook en/of Hotjar. Google, Facebook en/of Hotjar kunnen deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Deze partijen gebruiken deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords / Facebook Ads) en overige Google, Facebook en/of Hotjar gerelateerde diensten en producten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of wilt u gebruik maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via hi@thecoresupplements.com.