Terms & Conditions

De tools op onze website zijn niet geschikt voor het beoordelen van medische behoeften. Bij gezondheidsklachten adviseren we altijd contact op te nemen met een (huis)arts of een andere zorgprofessional. Raadpleeg jouw arts of een voedingsdeskundige voordat je onze diensten of producten gebruikt, vooral als je medicatie gebruikt, zwanger bent, borstvoeding geeft of een bekende medische aandoening hebt.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnement: de overeenkomst tussen The Core Supplements B.V. en Consument, op grond waarvan periodiek Diensten en Producten worden geleverd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Diensten: de samenstelling en levering van de Producten, het onderhouden en faciliteren van een digitaal platform en verstrekking van informatie;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, Diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of The Core Supplements B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. The Core Supplements B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die Producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of Diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen The Core Supplements B.V. en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, digitale inhoud en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Producten: Supplementen Sprays, Health Plans en bloedtesten;
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en The Core Supplements B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Denk aan het contactformulier op de Website, email verkeer of telefonisch contact.
 15. Website: de website van The Core Supplements B.V.: www.thecorewecare.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid en verbindendheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Core Supplements B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Core Supplements B.V. en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn verbindend voor alle Diensten en alle Producten van The Core Supplements B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien The Core Supplements B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Core Supplements B.V. het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als The Core Supplements B.V. gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, Diensten en/of digitale inhoud. Alleen als er sprake is van vergissingen of fouten in het aanbod, wordt The Core Supplements B.V. daardoor niet gebonden.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De Website bevat veel algemene informatie over en beschrijvingen van de Producten en Diensten. De inhoud van de Website komt zorgvuldig tot stand maar The Core Supplements B.V. garandeert niet dat de inhoud te allen tijde volledige, actueel of vrij van fouten is.
 5. The Core Supplements B.V. heeft het recht om zonder vooraankondiging het Productaanbod te wijzigen of de verkoop van bepaalde Producten te staken.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Core Supplements B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door The Core Supplements B.V. is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Core Supplements B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal The Core Supplements B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Consument is verplicht actuele en waarheidsgetrouwe informatie aan The Core Supplements B.V. te verstrekken, voor zover dat voor de uitvoering van de Diensten of de levering van Producten van belang is. Als de Consument een persoonlijk account aanmaakt, houdt hij het daaraan verbonden wachtwoord strikt geheim. De Consument waarborgt dat zijn persoonlijke account niet wordt misbruikt en dat hij derden geen toegang geeft tot diens account. Schade die voortvloeit uit misbruik van het persoonlijke account, komt voor rekening van de Consument.
 5. The Core Supplements B.V. kan zich - binnen de wettelijke grenzen - op de hoogte stellen van de vraag of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. The Core Supplements B.V. zal uiterlijk bij levering van het Product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van The Core Supplements B.V. waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product en Dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5a - Herroepingsrecht Consumenten bij levering van Producten/Diensten

 1. The Core Supplements B.V. sluit het herroepingsrecht uit ten aanzien van de Producten. Omdat het gaat om Gepersonaliseerde Supplementen (levensmiddelen) die op verzoek van de Consument worden samengesteld, kunnen de Producten niet worden teruggenomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft de Consument het recht om vanaf de eerste ontvangst van de Producten op basis van het Abonnement, het recht om de overeenkomst met The Core Supplements B.V.  binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen te herroepen. De Consument is in dat geval alleen betaling verschuldigd voor de Producten die hij voorafgaand aan de herroeping heeft ontvangen.
 3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door The Core Supplements B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument kan gebruik maken van het Model Herroepingsformulier, maar is daartoe niet verplicht. Een mededeling aan The Core Supplements B.V. dat de Consument afziet van het Abonnement, volstaat.

Artikel 5b - Kosten in geval van herroeping door Consumenten

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 6 - Verplichtingen van The Core Supplements bij herroeping

 1. Als The Core Supplements B.V. de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. The Core Supplements B.V. vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door The Core Supplements B.V. in rekening gebracht voor nog niet geleverde Producten of Diensten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.

Artikel 7 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Consument kan de overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het maandelijks afleveren van Supplementen op basis van een Abonnement, te allen tijde opzeggen.
 2. De opzegging vindt plaats in overeenstemming met de volgende opzeggingsregels.
  • Opzegging geschiedt op dezelfde wijze als de overeenkomst werd aangegaan. Daarnaast heeft de Consument het recht de overeenkomst op te zeggen via de klantenservice, email of via het persoonlijke account.
  • Opzegging geschiedt uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan het eerstvolgende moment van aflevering.
  • De opzegging wordt per ommegaande door The Core Supplements B.V. schriftelijk bevestigd.
 3. Verlenging: De overeenkomst die strekt tot het maandelijks afleveren van Supplementen op basis van een Abonnement voor bepaalde tijd aangegaan, wordt in beginsel niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 4. Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande lid, mag The Core Supplements B.V. de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengen met inachtneming van de volgende regels:
 5. De Consument kan de verlengde overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Pauzeren:

 1. De Consument kan op elk gewenst moment een levering door The Core Supplements B.V. overslaan door het Abonnement te pauzeren. Via het persoonlijke account kan de Consument aangeven wanneer de pauze dient in te gaan. De Consument is verplicht ten minste zeven dagen vóór de eerstvolgende leverdatum kenbaar te maken dat de leveringen dienen te worden gepauzeerd, onder vermelding van de duur van de pauze.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. The Core Supplements B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan The Core Supplements B.V. kenbaar heeft gemaakt. The Core Supplements B.V. verzendt alle bestellingen met PostNL en DHL in Nederland, met DHL Internationaal en FEDEX naar de UK. Consument is verplicht om een eventuele adreswijziging uiterlijk 5 dagen voor de eerstvolgende leverdatum kenbaar te maken aan The Core Supplements B.V..
 3. Consument is gehouden ervoor te zorgen dat levering van de Producten mogelijk is op het opgegeven adres en binnen het door de Consument aangegeven tijdsvenster. Consument gaat er bij voorbaat mee akkoord dat de Producten kunnen worden aangeboden bij buren of achtergelaten op een door de Consument aangewezen plek, indien de Consument niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Core Supplements B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch gewoonlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 8 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal The Core Supplements B.V. het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij The Core Supplements B.V. tot het moment van bezorging aan de Consument of een derde conform lid 3, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. The Core Supplements B.V. staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. In het bijzonder garandeert The Core Supplements B.V. dat de vermelding van ingrediënten compleet en accuraat is.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten of gebruik na de houdbaarheidsdatum.
 3. Een door The Core Supplements B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover The Core Supplements B.V. kan doen gelden als The Core Supplements B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van The Core Supplements B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 - Gebreken, klachttermijnen

 1. De Consument dient de Producten bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te onderzoeken. Hierbij dient de Consument in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Consument deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan The Core Supplements B.V. te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt The Core Supplements B.V. geacht correct geleverd te hebben.
 3. Ook indien de Consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt The Core Supplements B.V. klachten niet in behandeling. The Core Supplements B.V. heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door The Core Supplements B.V. aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
 4. Op verzoek van The Core Supplements B.V. dient de Consument in geval van een klacht over een Product, dit Product aan The Core Supplements B.V. te retourneren ter beoordeling.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan The Core Supplements B.V. Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar The Core Supplements B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien The Core Supplements B.V. dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van Producten aan Consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen aan de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The Core Supplements B.V. te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door The Core Supplements B.V. is gewezen op de te late betaling en The Core Supplements B.V. de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de Consument in verzuim. Over het nog verschuldigde bedrag is de wettelijke rente verschuldigd en The Core Supplements B.V. is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 5. Indien de Consument in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument.
 6. Wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Consument wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de Consument uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. The Core Supplements B.V. is dan bevoegd om de uitvoering van enige met de Consument gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 7. Onverminderd het voorgaande, is The Core Supplements B.V. gerechtigd het Abonnement te beëindigen op het moment dat de Consument in verzuim is. Alle verplichtingen die de Consument jegens The Core Supplements B.V. heeft uit hoofde van de Overeenkomst worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van The Core Supplements B.V. totdat de Consument alle verplichtingen uit de met The Core Supplements B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door The Core Supplements B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht.
 3. Voor het geval The Core Supplements B.V. zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan The Core Supplements B.V., en door The Core Supplements B.V. aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Core Supplements B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

 1. The Core Supplements B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en overige wet- en regelgeving.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de Producten en Diensten blijven bij The Core Supplements B.V. en eventuele derde rechthebbende(n). De Consument verkrijgt enkel het gebruiksrecht.
 3. Het uitvoeren van de overeenkomst door The Core Supplements B.V. houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij The Core Supplements B.V. of bij derden rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan The Core Supplements B.V..
 4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 13, zijn de door The Core Supplements B.V. geleverde Producten niet bestemd voor doorverkoop. Indien de Consument in strijd handelt met deze bepaling, heeft The Core Supplements B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en schadevergoeding te vorderen voor alle uit de onbevoegde doorverkoop ontstane schade.

Artikel 15 - Overmacht

 1. The Core Supplements B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het volgende verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Core Supplements B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Core Supplements B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Core Supplements B.V. of van derden worden daaronder begrepen. The Core Supplements B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Core Supplements B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. The Core Supplements B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoverre The Core Supplements B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Core Supplements B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Indien The Core Supplements B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. The Core Supplements B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Core Supplements B.V. is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 3. Indien The Core Supplements B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Core Supplements B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van The Core Supplements B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en met een maximum van het bedrag dat wordt gedekt en uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van The Core Supplements B.V..
 5. The Core Supplements B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade, verliezen of kosten en dergelijke als gevolg van een ernstige tekortkoming die aan The Core Supplements B.V. is toe te rekenen, voor zover deze tekortkoming aantoonbaar voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of opzettelijke roekeloosheid. The Core Supplements B.V. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en / of indirecte schade, verliezen of kosten en dergelijke.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Core Supplements B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Core Supplements B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 7. The Core Supplements B.V. is nimmer verantwoordelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Core Supplements B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Alle vorderingsrechten van de Consument op The Core Supplements B.V. vervallen één jaar na de datum van het incident waarop de claim is gebaseerd.

Disclaimer Health Plans: 
The Core Supplements B.V. biedt gezondheidsplannen aan met levensstijl- en voedingsadviezen gericht op het bevorderen van een gezonder leven. Het is echter belangrijk op te merken dat de verstrekte informatie en aanbevelingen uitsluitend bedoeld zijn voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van onze gezondheidsplannen is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening. Door deel te nemen aan onze gezondheidsplannen erkent en stemt u ermee in dat u de activiteiten onderneemt en het advies op eigen risico opvolgt. The Core Supplements B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, schade of gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van het opvolgen van de aanbevelingen. Het is van essentieel belang dat u voorafgaand aan het starten van een nieuw gezondheids- of fitnessprogramma, vooral als u een medisch probleem heeft of vermoedt, of als u momenteel onder medische behandeling staat, overlegt met uw reguliere zorgverlener. Resultaten van onze gezondheidsplannen kunnen variëren van persoon tot persoon. The Core Supplements B.V. biedt geen garanties of garanties met betrekking tot de effectiviteit van de plannen voor uw specifieke omstandigheden. Door deel te nemen aan onze gezondheidsplannen geeft u aan dat u begrijpt en instemt met deze disclaimer. Als u het hier niet mee eens bent, maak dan geen gebruik van onze diensten.

Disclaimer Bloedtesten:
The Core Supplements B.V. biedt bloedtesten aan via een derde partij, Mijnlabtest B.V.. Wij wijzen erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit het gebruik van de bloedtesten aangeboden door Mijnlabtest B.V.. Klachten met betrekking tot de bloedtesten dienen rechtstreeks te worden gericht aan Mijnlabtest B.V., de aanbieder van deze dienst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van de bloedtesten of eventuele gevolgen daarvan. Het gebruik van de bloedtesten is volledig op eigen risico. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor medisch advies op basis van de testresultaten. Voor specifieke gebruiksvoorwaarden verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Mijnlabtest B.V.. Door het gebruik van de bloedtesten stemt u in met de algemene voorwaarden van Mijnlabtest B.V.. 

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. De Consument vrijwaart The Core Supplements B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Core Supplements B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien The Core Supplements B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden The Core Supplements B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Core Supplements B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Core Supplements B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 18 - Klachtenregeling

 1. The Core Supplements B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven ingediend te worden bij The Core Supplements B.V..
 3. The Core Supplements B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Core Supplements B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Core Supplements B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van The Core Supplements B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft The Core Supplements B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 - Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Consument uit welke hoofde ook jegens The Core Supplements B.V. in verband met de verrichte of te verrichten Diensten/ geleverde of te leveren Producten door The Core Supplements B.V. in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop Consument bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 – Gegevens van The Core Supplements B.V. 
Naam: The Core Supplements B.V.
Adres: Beethovenstraat 38-2, 1077 JJ Amsterdam
Telefoonnummer: 06 - 53 15 96 78 
Email: hi@thecoresupplements.com
KvK nummer: 91025400
BTW nummer: NL865530580B01