Algemene Voorwaarden

De tools op onze website zijn niet geschikt voor het beoordelen van medische behoeften. Bij gezondheidsklachten adviseren we altijd contact op te nemen met een (huis)arts of een andere zorgprofessional. Door arts of een voedingsdeskundige voordat je onze producten of producten gebruikt, vooral als je medicatie gebruikt, zwanger bent, borstvoeding geeft of jouw bekende medische aandoening hebt.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Abonnement: de overeenkomst tussen The Core Supplements BV en Consument, op grond waarvan periodiek Diensten en Producten worden geleverd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen het consumptiegebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Diensten: de samenstelling en levering van de Producten, het onderhouden en faciliteren van een digitaal platform en verstrekking van informatie;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die reikt tot de effectieve levering van zaken, Diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief ook begrepen e-mail - dat de Consument van The Core Supplements BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van gebruik gedurende een periode die is voltooid op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie maakt mogelijk;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. The Core Supplements BV : de natuurlijke of rechtspersoon die Producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of Diensten op afstand aan Consumenten aanbieden;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen The Core Supplements BV en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van Producten, digitale inhoud en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één van meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Producten: Supplementen Sprays, Gezondheidsplannen en bloedtesten;
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en De Core Supplements BV gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Denk aan het contactformulier op de website, e-mailverkeer of telefonisch contact.
 15. Website: de website van The Core Supplements BV : www.thecorewecare.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid en verbondenheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Core Supplements BV en op elke stand kwam een ​​overeenkomst op afstand tussen The Core Supplements BV en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op een wijze dat deze deur de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn verbindend voor alle Diensten en alle Producten van The Core Supplements BV is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien The Core Supplements BV niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen waarvan niet van toepassing zijn, of dat The Core Supplements BV het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte gevolg van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit chemische in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. De beschrijving is voldoende groot om een ​​goede beoordeling van het aanbod door het Consument mogelijk te maken. Als The Core Supplements BV gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, Diensten en/of digitale inhoud. Alleen als er sprake is van vergissingen of fouten in het aanbod, wordt The Core Supplements BV verwerkt niet gebonden.
 3. Elk aanbod bevat bepaalde informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de afwijkende van het aanbod zijn verbonden.
 4. De Website bevat veel algemene informatie over en beschrijvingen van de Producten en Diensten. De inhoud van de website komt zorgvuldig tot stand maar The Core Supplements BV niet dat de inhoud altijd volledig, actueel of vrij van fouten is.
 5. The Core Supplements BV heeft het recht om zonder vooraankondiging het Productaanbod te wijzigen van de verkoop van bepaalde Producten te staken.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de gelijktijdig gestelde voorwaarden.
 2. Indien het Consument het aanbod langs elektronische weg heeft bestaand, bevestigd The Core Supplements BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door The Core Supplements BV is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Core Supplements BV passende technische en belangrijke maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal The Core Supplements BV voldoende passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Consument is verplicht actuele en waarheidsgetrouwe informatie aan The Core Supplements BV levert, voor zover dat voor de uitvoering van de Diensten of de levering van Producten van belang is. Als de Consument een persoonlijk account aanmaakt, houdt hij het verbonden verbonden wachtwoord strikt geheim. De Consument waarborgt dat zijn persoonlijke account niet wordt misbruikt en dat hij derden geen toegang geeft tot diens account. Schade die voortvloeit uit misbruik van het persoonlijke account, komt voor de rekening van de consumptie.
 5. The Core Supplements BV kan zich - binnen de verplichte grenzen - op de hoogte stellen van de vraag van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, plus alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtvaardigd gemotiveerd een beslissing van aanvraag te kiezen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. The Core Supplements BV zal verschijnen bij levering van het product, de dienst van digitale inhoud aan de consumptie van de volgende informatie, schrijven van op een wijze dat deze deur de consumptie op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van The Core Supplements BV waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het onduidelijk zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met betrekking tot alle belastingen van het Product en Dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor de uitspraak van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  7. In het geval van een duurtransactie is deze afwijkend in de vorige, maar slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5a - Herroepingsrecht Consumenten bij levering van Producten/Diensten

 1. The Core Supplements BV sluit het herroepingsrecht uit tien aanzien van de Producten. Omdat het gaat om Gepersonaliseerde Supplementen (levensmiddelen) die op verzoek van de Consument worden samengevat, kunnen de Producten niet worden teruggenomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft de Consument het recht om vanaf de eerste ontvangst van de Producten op basis van het Abonnement, het recht om de overeenkomst met The Core Supplements BV binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen te herroepen. Het Consument is in dat geval alleen verschuldigde betaling voor de Producten die hij vooraf aan de herroeping heeft ontvangen.
 3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de Consument zich richten op de deur The Core Supplements BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte onnodige en duidelijke instructies. De Consument kan gebruik maken van het Model Herroepingsformulier, maar is daarom niet verplicht. Een mededeling aan The Core Supplements BV dat de Consumentafziet van het Abonnement, volstaat.

Artikel 5b - Kosten in het geval van herroeping door consumenten

 1. Indien het Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 6 - Verplichtingen van The Core Supplements bij herroeping

 1. Als The Core Supplements BV de melding van herroeping door het Consument op elektronische wijze maakt mogelijk, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. The Core Supplements BV vergoedt alle betalingen van het Consument, inclusief eventuele leveringskosten door The Core Supplements BV in rekening gebracht voor nog niet geleverde Producten of Diensten, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.

Artikel 7 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzeggen:

 1. Het Consument kan de overeenkomst voor een bepaalde onbepaalde tijd aangaan en die enorme tot het tijdelijke afleveren van Supplementen op basis van een Abonnement, te allen tijde opzeggen.
 2. De opzegging vindt plaats in overeenstemming met de volgende opzeggingsregels.
  • Opzegging geschiedde op dezelfde wijze als de overeenkomst werd aangegaan. Daarnaast heeft de Consument het recht de overeenkomst op te zeggen via de klantenservice, e-mail of via het persoonlijke account.
  • Opzegging geschiedt uiterlijk zeven dagen vooraf aan het eerstvolgende moment van aflevering.
  • De opzegging wordt per ommegaande deur De Core Supplements BV schriftelijk bevestigd.
 3. Verlenging: De overeenkomst die reikt tot het beperkte afleveren van Supplementen op basis van een Abonnement voor een bepaalde tijd aangegaan, wordt in principe niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 4. Niettegenstaande het bepaalde in het verspreide deksel, mag The Core Supplements BV de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde duur met waardevolle van de volgende regels:
 5. De Consument kan de verlengde overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzeggen vóór het einde van de besloten duur verzetten.

Pauzeren:

 1. De Consument kan op elk gewenst moment een leveringsdeur krijgen The Core Supplements BV overslaan door het Abonnement te pauzeren. Via het persoonlijke account kan de Consument aangeven wanneer de pauze dient te gaan. De Consument is verplicht tien minuten zeven dagen  vóór de eerstvolgende leverdatum tegelijkertijd te maken dat de leveringen dienen te worden gepauzeerd, onder vermelding van de duur van de pauze.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. The Core Supplements BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat het Consument aan The Core Supplements BV heeft dus gemaakt. The Core Supplements BV verzendt alle bestellingen met PostNL en DHL in Nederland en met DHL Internationaal . Het verbruik is verplicht om een ​​eventuele adreswijziging uiterlijk 5 dagen voor de eerstvolgende leverdatum te maken De Core Supplementen BV .
 3. Consument wordt gehouden voordat de levering van de Producten mogelijk is op het systematische adres en binnen het door het Consument aangegeven tijdsvenster. Consument gaat er bij voorbaat mee akkoord dat de Producten kunnen worden aangeboden bij buren of op een door de Consument aangewezen plek, indien het Consument niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen.
 4. Met vermoedelijk van betekenis in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Core Supplements BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar meestal binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument deze uiterlijk 8 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal The Core Supplements BV heeft het bedrag dat het Consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten bij The Core Supplements BV tot het moment van bezorging aan de Consument van een derde conform lid 3, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. The Core Supplements BV staat er voor dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod waterdichte specificaties, aan de maximale eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst exclusieve wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. In het bijzonder bijzonder The Core Supplements BV dat de vermelding van de ingrediënten compleet en nauwkeurig is.
 2. Elke vorm van garantie komt te vaak voor als een gebrek ontstaat als gevolg van een voortgebracht uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten van gebruik na de duurzame datum.
 3. Een deur The Core Supplements BV , diens toeleverancier, fabrikant of importeur verzekerde extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en bestrijdt die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover The Core Supplements BV kan gelden als The Core Supplements BV is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt elke verplichting van begrepen The Core Supplements BV , diens toeleverancier, importeur van een producent, waarin deze aan de consument bepaalde rechten of bewezen toetekent die verder gaan dan waartoe deze krachtig verplicht is in het geval dat hij tekort schiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 - Gebreken, klachttermijnen

 1. De Consument dient de Producten bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te onderzoeken. Hierbij dient de consument in ieder geval te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenkomende stemmen met het goedgekeurd;
  • of de voltooide zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of - indien ontbreekt - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Worden mogelijke tekorten of tekorten, dan dient de Consument deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan The Core Supplements BV meldt dit. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt The Core Supplements BV aanvaardbaar correct geleverd te hebben.
 3. Ook de indien Consument tijdig reclameert, blijft tot betaling en afname van gedane bestellingen op verminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt The Core Supplements BV klachten niet in behandeling. The Core Supplements BV heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag van de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid van betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een deur The Core Supplements BV aan te wijzen advocaat of notaris, waardoor een klacht in behandeling te nemen.
 4. Op verzoek van The Core Supplements BV dient de consument in het geval van een klacht over een product, dit product aan The Core Supplements BV wordt ter beoordeling beoordeeld.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod variabele geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten aangeboden en/of Diensten niet gecontroleerd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In de aanbieding van het vorige deksel kan The Core Supplements BV Producten van Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar The Core Supplements BV heeft geen invloed op, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat componentenprijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien toegestaan The Core Supplements BV dit bedongen heeft en:
  1. dit het gevolg is van wettelijke regelingen van bepalingen; van
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Het in het aanbod van Producten of Diensten prijzen prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst van aanvullende voorwaarden, dient de door de Consument verschuldigde hoeveelheden te worden vervuld binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn , of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het einde van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van Producten aan Consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling wordt gedaan, kan het Consument geen enkel recht doen aan de uitvoering van de potentiële bestelling van dienst(en), waardoor de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om ongeldigheden in verzekerde of collectieve betaalgegevens onverwijld aan te geven The Core Supplements BV meldt dit.
 4. Indien het Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is dit nadat hij door is gegaan Bij Core Supplements BV wordt melding gemaakt van te late betaling The Core Supplements BV de Consument een termijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de Consument in verzuim. Over het nog verschuldigde bedrag is de wettelijke rente verschuldigd Core Supplements BV is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 5. Indien het Consument in verzuim is voldaan aan de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast het hoofdsom en de huur, alle kosten ter verkrijging van het voldoen aan buiten rechte voor rekening van het Consument.
 6. Wanneer de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Consument wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een verborgen deel van zijn/haar macht en in het geval van overmacht, worden alle verplichtingen van het Consument uit hoofde van een overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. The Core Supplements BV is dan bevoegd om de uitvoering van enige met de Consument gesloten overeenkomst op te schorten en wel over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.
 7. Onverminderd het verdeeld, is De Core Supplements BV heeft het recht om de Abonnement op te nemen op het moment dat de Consument in verzuim is. Alle verplichtingen die de Consument tegenkomt The Core Supplements BV heeft een hoofd van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de geleverde overeenkomst blijft eigendom van The Core Supplements BV voordat de Consument aan alle verplichtingen voldoet The Core Supplements BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het deur The Core Supplements BV geleverd, dat als gevolg daarvan lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet doorverkocht worden.
 3. Voor het geval The Core Supplements BV zijn, in dit artikel tijdelijke eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat op voorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan The Core Supplements BV , en door The Core Supplements BV wijst derden aan, om al die plaatsen op te treden waar de eigendommen van The Core Supplements BV bevindt zich en deze terug te nemen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

 1. The Core Supplements BV beschikt over de rechten en bevoegdheden voor het toekomen op de grond van de Auteurswet, de Wet op de aangrenzende rechten en overige wet- en regelgeving.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de Producten en Diensten blijven bij The Core Supplements BV en eventuele derde rechthebbende(n). De Consument verkrijgt eenvoudig het gebruiksrecht.
 3. Het uitvoeren van de overeenkomst door The Core Supplements BV houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij The Core Supplements BV van bij anderen rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan ​​tijdens, of voortkomen uit, de uitvoering van de overeenkomst onjuist toe aan De Core Supplementen BV .
 4. Niettegenstaande het bepaald in artikel 13, zijn de deur The Core Supplements BV leverde Producten niet bedoeld voor doorverkoop. Indien de Consument in strijd handelt met deze ingewikkelde kwesties The Core Supplements BV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en te vorderen voor alle uit de onbevoegde doorverkoop ontstane schade.

Artikel 15 - Overmacht

 1. The Core Supplements BV is niet gehouden tot het nakomen van enige hindernis voor de Consument, indien hij daarom gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te zwaar is aan schuld en noch krachten de wet, een rechtshandeling of in het verkeer beperkte beperking voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het volgende begrijpt: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien van niet-voorzien, waardoor The Core Supplements BV kan geen invloed uitoefenen, maar waardoor The Core Supplements BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Core Supplements BV van van derden wordt daaronder begrepen. The Core Supplements BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt daarna De Core Supplements BV had een verplichting moeten nakomen.
 3. The Core Supplements BV kan gedurende de periode dat de overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst voortduurt, opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt , is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover The Core Supplements BV tien keer van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst tussentijd (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen verrassend na te komen zelfstandig deel waarde toekomt, is The Core Supplements BV verdient het om het riet na te komen verrassend na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Consument bewaart deze factuur en voldoet als ware er sprake van een praktische overeenkomst.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Indien The Core Supplements BV is aansprakelijk, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. The Core Supplements BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan Core Supplements BV is uitgesloten van de namen van de Consument vervangende verwijderde en /of onvolledige gegevens.
 3. Indien The Core Supplements BV is aansprakelijk voor schade en aansprakelijkheid The Core Supplements BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, beperkt tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van The Core Supplements BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en met een maximum van het bedrag dat wordt gedekt en uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Core Supplementen BV .
 5. The Core Supplements BV is alleen aansprakelijk voor directe schade, verliezen of kosten en soortgelijke gevolgen van een defecte tekortkoming die aan The Core Supplements BV is toe te rekenen, voor zover deze tekortkoming aantoonbaar voortvloeit uit oplosbaar wangedrag of geschakelde roekeloosheid. Core Supplements BV is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en/of indirecte schade, verliezen of kosten en dergelijke.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​de voldoende ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Core Supplements BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Core Supplements BV kan worden en beperkt kosten berekend, gemaakt ter voorkoming van beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten geleid hebben tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. The Core Supplements BV is nimmer verantwoordelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Het in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade opzettelijk is aan opzet van grove schuld van The Core Supplements BV is van zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Alle vorderingen van de Consument op The Core Supplements BV is één jaar na de datum van het incident waarop de claim gebaseerd is.

Disclaimer Gezondheidsplannen:
The Core Supplements BV biedt gezondheidsplannen aan met levensstijl- en voedingsadviezen gericht op het duurzame van een gezonder leven. Het is echter belangrijk op te merken dat de verstrekte informatie en uitsluitend bedoeld zijn voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van onze gezondheidsplannen is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Confrontatie altijd uw arts of andere patiënt arts als u vragen heeft over een medische aandoening. Door deel te nemen aan onze gezondheidsplannen en te erkennen dat u de activiteiten onderneemt en het advies op eigen risico volgt. The Core Supplements BV is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, schade of gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het onmogelijke van de overweging. Het is van essentieel belang dat u bent begonnen aan het starten van een nieuw gezondheids- of fitnessprogramma, vooral als u een medisch probleem heeft of vermoedt, of als u momenteel onder medische behandeling staat, overlegt met uw reguliere zorgverlener. Resultaten van onze gezondheidsplannen kunnen van persoon tot persoon wisselen. The Core Supplements BV biedt geen garanties of garanties met betrekking tot de effectieve van de plannen voor uw specifieke omstandigheden. Door deel te nemen aan onze gezondheidsplannen geeft u aan dat u begrijpt en instemt met deze disclaimer. Als u hier niet mee eens bent, maak dan geen gebruik van onze diensten.

Disclaimer Bloedtesten:
The Core Supplements BV biedt bloedtesten aan via een derde partij, Mijnlabtest BV. Wij wijzen erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schade, direct of indirect, die kan voortkomen uit het gebruik van de aangeboden bloedtesten Mijnlabtest BV . Klachten met betrekking tot de bloedtesten dienen recht te worden gericht aan Mijnlabtest BV , de aanbieder van deze dienst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van de bloedtesten of eventuele gevolgen daarvan. Het gebruik van de bloedtesten is volledig op eigen risico. gecombineerd altijd een arts voor medisch advies op basis van de testresultaten. Voor specifieke gebruiksvoorwaarden bevestigen wij u naar de algemene voorwaarden van Mijnlabtest BV. Door het gebruik van de bloedtesten stemt u in met de algemene voorwaarden van Mijnlabtest BV.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. De Consument Vrijwaart The Core Supplements BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Core Supplements BV is toerekenbaar.
 2. Indien The Core Supplements BV uit dien hoofde door anderen mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden The Core Supplements BV zowel buiten als in recht bij te staan ​​en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is dat zo The Core Supplements BV , zonder ingebrekestelling, bevoegd zelf daartoe te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Core Supplements BV en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 18 - Klachtenregeling

 1. The Core Supplements BV beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en opgelost de klacht opgelost deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet binnen bekwame tijd na het ontstaan ​​van de klacht, volledig en duidelijk beschreven te worden bij De Core Supplementen BV .
 3. The Core Supplements BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare verwerkingstijd vraagt, wordt door The Core Supplements BV krijgt binnen de termijn van 14 dagen antwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een beperkte termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in zelfstandig overleg kan worden opgelost een opgelost dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De partij van Core Supplements BV is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in de buitenlandse uitvoering wordt gegeven of indien de rechtsbetrekking betrokken partij elders woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van The Core Supplements BV is bij uitsluiting dominant van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft. Niettemin heeft The Core Supplements BV het recht het uitgesloten voor het leggen aan de volgens de natte onafhankelijke rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterst hebben ingespannen een beëindigd in overleg overleg te slechten.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op de wijze wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 - Vervaltermijn

 1. Voordat in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, zijn de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Consument uit welke hoofde ook geconfronteerd The Core Supplements BV houdt zich bezig met de verrichte van de bestaande Diensten/geleverde of te leveren Producten door The Core Supplements BV in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) op het moment waarop Consument bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan ​​van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 – Gegevens van The Core Supplements BV
Naam: The Core Supplements BV
Adres: Beethovenstraat 38-2, 1077 JJ Amsterdam
Telefoonnummer: 06 - 53 15 96 78
E-mail: hi@thecoresupplements.com
KvK-nummer: 91025400
BTW-nummer: NL865530580B01